Privacyverklaring

Sportinstituut Pijnacker, gevestigd aan Westlaan 18-20 2641 DM  Pijnacker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Westlaan 18-20
2641 DM  Pijnacker
015-3640436
www.sportinstituutpijnacker.nl

M.J. Bosman is de Functionaris Gegevensbescherming van Sportinstituut Pijnacker. Hij is te bereiken via info@sportinstituutpijnacker.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Sportinstituut Pijnacker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, mail en/of telefonisch
- Bankrekeningnummer
- Aanwezigheidsregistratie
- Abonnementsoort
- Verkochte producten die per incasso worden betaald

Voor het administreren gebruiken wij het programma Fascimos waarin bovenstaande gegevens worden opgeslagen.
In Sportinstituut Pijnacker wordt via het camerasysteem Reolink gebruik gemaakt.Dit systeem wordt gebruikt om de veiligheid van sportende mensen te bewaken. Ook is dit systeem vereist door de verzekering tegen inbraak.
Deze beelden worden maximaal 1 week bewaard en nooit openbaar gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Sportinstituut Pijnacker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens die u ons heeft gestrekt over uw gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Sportinstituut Pijnacker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het voeren van een ledenadministratie
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen, u een brief te sturen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het maken van een persoonlijk schema, rekening houdend met de medische gegevens die u aan ons verstrekt
- Sportinstituut Pijnacker verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Sportinstituut Pijnacker maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Alle besluiten worden door personen genomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Sportinstituut Pijnacker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht
Betaalgegevens > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht                         
Aanwezigheidsregistratie > 6 maanden > Wettelijke bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden:

Sportinstituut Pijnacker verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sportinstituut Pijnacker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Sportinstituut Pijnacker maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op het bezoekersdeel van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportinstituut Pijnacker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sportinstituutpijnacker.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Sportinstituut Pijnacker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autor…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Sportinstituut Pijnacker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sportinstituutpijnacker.nl